SORULARLA CEVAPLARLA ÇANAKKALE

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Çok eskilerde değil, bin dokuz yüz on beşti,
Ateş ve kan idi tek seyreden Çanakkale’de…
Turizm için mi, ticâret için mi birleşti,
Fransız, İngiliz, Anzak… Neden Çanakkale’de?

Mukadderâtına hükmetmek istiyordu hasım,
Mukaddesâtına küfretmek istiyordu hasım,
Bugün değişti mi dâvâsı, bir düşün bakalım?

Nedir şehâdete bir halkı koşturan bu kadar?..
Cihanda hangi kolun böyle güçlü sillesi var?..
Hisar misâli cesetlerden ördü etle duvar,
Neden, şehîd iki yüz bin beden Çanakkale’de?..

Düşün cevâbını evlât bu kor ateş sorunun;
Vefâsız olması, Tâlî, revâ mıdır torunun?..
Dünün hesâbını vermez isen, batar yarının…

Vatandı, dîn idi, nâmus ve ittihâd idi sır;
Selâmetin için ancak çekildi onca kahır…
Sen İngilizleşecektin de geçmeden bir asır;
Neden şehâdete koşmuş deden Çanakkale’de?

mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

25 Aralık 2008 Ümraniye – 25 Şubat 2010 Toygar Hamza