RIHLET GAZELİ

Memduh CUMHUR

Meydân-ı evliyâda Safer rûzgârı bu!..
Aşkî’ye bendelikte gönül iftihârı bu!..

Fahrî’den iktisâb ederek nûr-ı halveti,
Engin çöl ortasında suyun intizârı bu!..

Ukbâda pîrinin ebediyyen yanındadır;
Her hizmetin netîcesi Hakk’ın karârı bu!..

Bir rüzgâr esti görmedik âlemde mislini:
Eflâke sığmayan elemin âh u zârı bu!..

Yer-gök yerinden oynadı Cumhûr hüznile,
Meydân-ı evliyâda Safer rûzgârı bu!..

24 Şubat 1999

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün