GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Derde düşsem ey tabîbim derde dermen sende var…
Kul isek âzâda lâyık affa ferman sende var…

Bağlamaz dünyâda bir şey bil ki aslā gönlümüz,
Cân u dil bend eyleyen zencîr ü rismân sende var…

Benzerin var sanma ey sen dil-rubâlar serveri,
Âşıkın mecnûn eden tek tavr-ı ceylan sende var…

Çoktur ammâ âlemin gencinde zîynet sîm ü zer,
Gönlümüz mest eyleyen bir dürc-i mercan sende var…

Âşıkın gönlünde gam kışlar durur gülmez yüzü,
Bir sefer olsun açıl gül verd-i handan sende var…

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün