58. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

İnsanlık bölük bölük akıp gidiyor. Millet, iklim, din ve fırkalar hâlinde kendi önderlerinin, fikir ve kanaat öncülerinin tavsiyeleri istikametinde yollar tutturmuş gidiyor.

Tavsiyelerin isabetli olup olmadığı, hikmetli olup olmadığı, yolun sonunda belli olacak.

Dünden bugüne biz hangi tavsiyelere kulak verdik?

«Edep Yâ Hû!»,

«Bu da Geçer Yâ Hû!..»,

«Hoş gör!» ve daha nice hikmetli tavsiyeyi, mâneviyat âleminin sultanlarından; Mevlânâlar, Hacı Bayramlar, Hüdâyîler, Şâh-ı Nakşibendlerden dinledik…

Ya onların bize hayat veren; «Hikmetli Tavsiyeler»i olmasaydı?

Hikmet nimetinin şükründe miyiz? Mânâ sultanlarının rehberliğinin bizim yolumuzu nasıl da nurlandırdığının idrâkinde miyiz? Şeb-i Arûs’la aynîleşen Aralık ayında,
dosya konumuz başta Hazret-i Mevlânâ olmak üzere, mânâ erenlerinden, mârifet sultanlarından;

Hikmetli Tavsiyeler…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ;

“Ecdadımız (…) hayatı, bu hikmetli tavsiyeler etrafında yaşamış. Güzelleştirmiş. Gönülleri kaynaştırmış. Bu ölçülerle hareket etmeyi tabîat-i asliye hâline getirerek
müstesnâ şahsiyetler yetiştirmiştir.” diyerek, bu hikmetli tavsiyelerin doğru îzahlarını yaptı.

Tasavvuf sahasındaki çalışmalarıyla tanıdığımız Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU ile Hazret-i Mevlânâ üzerine bir hasbıhâl gerçekleştirdik.
Doğuya ve batıya kendini sevdiren bu Allah dostunun eserlerinden en güzel şekilde istifade için gerekenler, Hazret-i Mevlânâ’yı öne çıkaran husûsiyetler etrafında doyurucu bir sohbet sizleri bekliyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Hak Dostlarının Nazarıyla Dünya ve Âhiret» başlıklı makalelerinde, Hak dostlarının hikmetli vecîzeleri etrafında iki
dünyayı doğru telâkki etmenin ehemmiyetini yazdı.

Dosyamızda Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, Mesnevî’de mürşid-i kâmil ve mürşidlik taslayanlar üzerine bir inceleme kaleme aldı. Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ;
tasavvufun edebiyatımızdaki etkilerini, Muallim Naci’nin bir gazelinin şerh ederek gösterdi. Ayla AĞABEGÜM, toplumda görgü kuralları eğitiminin ihmal edilmesi
meselesine temas etti. H. Kübra ERGİN; Mevlânâ ve Şems’in kendilerine ait olmayan «aşk»lara, sözlere ve şablonlara nasıl oturtulmak istendiğini işledi. Can
ALPGÜVENÇ, Mevlânâ’nın Moğol saldırıları karşısında takındığı tavrı kaleme aldı.

Karakter, toplum, tarih köşelerimiz birbirinden kıymetli yazılarla dolu.

Ve şiirler…

Güzeli, iyiyi, doğruyu tavsiye eden, hikmete talip mısralar…

Mevlânâ nefesli, Şems bakışlı, rûhunu Mesnevîlerden, Dîvân-ı Hikmetlerden, Kutadgu Biliglerden alan, huzurlu bir mâzîden, huzurlu bir istikbâle yönelen sadâlar…

Huzurlu bir istikbal, hikmetli tavsiyelere sahip olmaktan çok onlara uymaktan geçiyor; kitaplar, dîvanlar, levhalar, ilâhîler… O hikmetli tavsiyeleri bize titiz ve estetik
bir şekilde aktaran bütün sanat dalları… Bütün emekler, o tavsiyelere uymamızı en güzel sûrette hatırlatmak için…

Hikmetli tavsiyeler istikametinde bir ömür…

Yüzakıyla…