GEÇER

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Her cemâlin isteyen giryân olur candan geçer…
İstemez dünyâ vü ukbâ türlü imkândan geçer…

Sanmayın âşık olanlar derbeder bîçâredir.
Bî-Sütun’dan yol açar çölden ummandan geçer…

Vahdetin sırrın çözen der: «Neyleyim ben kesreti?»
Âh çekerken gözlerinden yaş döker kandan geçer…

Cânı cânandan emânet vermez aslā kimseye,
Terk eder fersûde cismin mülk-i sultandan geçer…

Kûy-ı cânan menzil olmuş neylesin âşık Sefer,
Menzilinden şaşsa bir an bil ki kervandan geçer…

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün