RAMAZAN HİLÂLİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Görünür zarif hilâli,
Çekilir semâda tuğrâ!
Güne men eder helâli,
Geceler doyunca nûra!

Gece mânevî ziyâfet,
Kulu kaldırır sahûra…
Arınır oruçla ümmet,
Süzülür çıkar huzûra!..

Okunur kitâb-ı Yezdan;
Bu solukta indi «İkra!»
Ederek cihânı lerzan,
Çevirir tüm arzı Tûr’a…

Arafat misâli her yan,
Kurulur seherde şûrâ…
Haremeyn’e yol bulur can,
Karışır gider buhûra…

İki ihtimalli nîmet;
Kimi gark olur fütûra,
Kimi tâat içre lezzet,
Bularak varır şuûra…

Gelişiyle ayrı ikram,
Nice haz gelir zuhûra,
Gidişiyle ayrı bayram
Yine gark eder sürûra!

Sayısız şükür de Tâlî,
Şu garip, zavallı mûra,
Bu şeref veren hilâli,
Yine lutfeden Gafûr’a…

Vezni: mütefâilün / feûlün