FERYAT GAZELİ

Memduh CUMHUR

Gönderir mest eyleyip tâ haşre, dünyâ bâdedir
Hüsne âşık her gönül teklîften âzâdedir.

Gözlerinden yol bulup gittim bütün yıldızlara,
Gördüğüm her şey cihanda, gözlerinden sâdedir.

Vuslat ümmîdiyle sarf ettim hayâtın nakdini,
İltifat âlemde ancak, dağ delen Ferhâd’edir.

Söz biterken nağme başlar, hâlimin izhârına;
Tiz nevâ feryâdım olsa, her makām âmâdedir.

Söyleyin Cumhûr’a, dalmış gitmişim enginlere;
Aşkım artık lâfza sığmaz, öyle fevkal-âdedir.

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün