DEVE Mİ, DOMUZ MU? 11 Manzum Tarihî Tiyatro

Dr. Harun ÖĞMÜŞ

[Endülüs’te Emevî Hilâfeti çökmüş, her il müstakil bir devlet hâline gelmiştir. Hâdise, 466/1074-488/1095 yılları arasında Endülüs ve Mağrip’te geçmektedir.

Kuzeydeki Katolik krallıkları tehdit oluşturmaya başlamış, bunun üzerine Kuzey Afrika’daki Murâbıt İmparatorluğu’nun kurucusu Yusuf bin Taşfîn’den yardım istenmiştir.]

ON BİRİNCİ SAHNE

Sahnedekiler:

Üç İşbîliyeli, sonra Mûtemid ve İbn-i Zeydun.

Şahıslar:

ÜÇ İŞBÎLİYELİ: Halkın görüşlerini yansıtırlar.

MÛTEMİD: Âlim ve sanatkârları seven şair ruhlu cömert bir emir. İşbîliye emiri

İBN-İ ZEYDUN: Ebûbekir İbn-i Zeydun. Meşhur Endülüs şairi İbn-i Zeydun’un oğlu. Mûtemid’in ikinci veziri.

(İşbîliye’de bir sokak. Üç İşbîliyeli aralarında konuşurlar.)

1. ŞAHIS:

Küffâra Zelâka1 ibret oldu!..

2. ŞAHIS:

Lâkin bize hepsi kinle doldu.

3. ŞAHIS:

Mürsiyye yönünde bir hisârı

Üs eyleyerek, bütün civârı

Tazyîke ve cebre başlamışlar,

Çıkmış göğe orda haykırışlar!

2. ŞAHIS:

Hep kendine etmedense cevri;

Def etse bizimkiler ya şerri!

3. ŞAHIS:

Gerçekten, n’etti İbn-i Abbâd?2

2. ŞAHIS:

Mürsiyye’den avdet etti nâşâd!

1. ŞAHIS:

Üç def‘adır olmuyor murâdı,

Mağlûbiyet oldu îtiyâdı.

3. ŞAHIS:

Âmil ne imiş bu kez pekâlâ?

2. ŞAHIS:

Hiç İbn-i Reşik3 verir mi kal‘a?

3. ŞAHIS:

N’etmiş?

2. ŞAHIS:

Hani Yûsuf İbn-i Taşfin,4

Bir miktar er bıraktı burda?..

3. ŞAHIS: Üç bin!

2. ŞAHIS:

Hah işte o üç bin erle herhâl,

Yârenliği eylemiş de ikmâl;

Caydırmış âkıbet savaştan!

1. ŞAHIS:

Onlar da neden savaştı baştan?

Tâ Afrika’dan gelip gazâya,

Dâhil olunur mu hiç nizâya?

3. ŞAHIS:

Bitmezse bu iç savaş, felâket!

1. ŞAHIS:

İrsî ümerâda sanki gaflet!

Ders almadılar Tuleytula’yla,

Düşmek mi gerek tüm iller illâ?

Tüm ülke Hıristiyan mı olsun?

Mescidler çan ve put mu dolsun?

2. ŞAHIS: (Eliyle bir yönü işaret ederek keser)

Sâkin ol aman duyulmasın, bak!

3. ŞAHIS: (Gösterilen yöne bakarak)

Gelmekte olan, rical, muhakkak!

2. ŞAHIS:

En öndeki andırır emîri,

3. ŞAHIS:

Tâ kendi, yanında hem vezîri!

1. ŞAHIS:

Maksat ne acep bu kez seferden?

2. ŞAHIS:

Boş ver! Gidelim hemen bu yerden!

(Çıkarlar. Mûtemid’le veziri sahnede görünür.)

MÛTEMİD:

Kaldıkça metin, Lebit hisârı;

Hem Mürsiye mahv, hem civârı!

Zordur bu belâyı böyle savmak,

Fas, olmalıdır bizimle mutlak!

Yûsuf olarak sözümle iknâ,

Destek olmak gerektir illâ!

İBN-İ ZEYDUN:

Elbet olacak emîrim elbet!

MÛTEMİD:

Artık Allâh’a ol emânet!5

(Atını sürüp çıkar. Sahne kararır.)

(Devam edecek.)

1 Müslümanların Kuzey Afrika’daki Murâbıt İmparatorluğu’nun kurucusu Yusuf bin Taşfîn liderliğinde (h. 479 / m. 1086’da) İspanya’nın kuzeyinde bulunan Katolik Kastilya Kralı Alfonso’ya karşı zafer kazandığı bugünkü Batalyevs (Badajoz) şehrinin yakınlarındaki yerin adı. Bu zafer de Zelâka Zaferi diye meşhur olmuştur.
2 Mûtemid bin Abbâd.
3 Mürsiye’nin hâkimi.
4 Kuzey Afrika’daki Murâbıt İmparatorluğu’nun kurucusu
5 Vezni: mef’ûlü / mefâilün / feûlün