Gazel

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Hasret çekerek vuslata ermek ne kadar güç!..
Serden geçerek cânını vermek ne kadar güç!..

Ağyâr ile hem-hâl olanın nârına yanmak,
Kalkan gibi hep göğsünü germek ne kadar güç!..

Bülbül gibi günlerce açılsın diye ummak,
Birden açılan gülleri dermek ne kadar güç!..

Cânâna adanmış şu garip cân-ı azîzi,
Kan isteyenin pâyine sermek ne kadar güç!..

Derler Seferî gerçi zaman dertlere dermân,
Dillerdeki isyânı gidermek ne kadar güç!..

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün