Gazel

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Cânânı diler cânını vermez nice iştir?
Dünyâyı diler gülleri dermez nice iştir?

Vuslat diye âfâkı tutar nâlesi amma;
Allâh’a giden yollara girmez nice iştir?

Dünyâya verir her gece bin türlü nizâmı;
Bir taş koyabilmez eli ermez nice iştir?

Yüz türlü hatâ bulmada mâhir geçinir de,
Çeşmindeki mertekleri görmez nice iştir?

Kervan yola düşmüş seferîdir bütün âlem,
Bir menzile varmaz O’na ermez nice iştir?

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün