Serhat Duası

Memduh CUMHUR

Yetim şehirlerimiz Sofya, Bosna, nazlı Budin…
Zafer sevinci yaşar kaç taşında kaç yiğidin!

Ağırlaşan sisin ardında eski günlerimiz,
Akıncı cedleri şenlendiren düğünlerimiz…

Meriç’te, Tunca’da sevdâlı türküler akmış,
Bizim iken Tuna bir başka türlü berrakmış.

Şerefli hâtıramız hür yaşardı Niğbolu’da;
Bizimle hürdü esen yel de hür, yağan dolu da!

Bir uhrevî sesin âhengi ufku dolduruyor,
Mohaç’da can veren erler niyâz edip duruyor;

Şehidlerin ebedî uykusunda son emeli:
Bütün ufuklar ezan sesleriyle inlemeli…

Murâdımız bu ezanlardan âşikâr olsun,
Bu beldeler yine Yâ Rab bizim diyâr olsun!

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün