Niyaz

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Susmasın gülşen-i can bülbülü, feryâd etsin
Can veren nağmesi bî-canlara imdâd etsin
Ne olur gülleri terk etmesin ağyar sesine
Yâd edip derdini âşıkları dilşâd etsin

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)