Bilmez -Hayrânî’ye nazîre-

SEFERÎ (Nejat SEFERCİOĞLU)

Şöhret arayan fakr u fenâ kârını bilmez;
Hem kârını hem ârını hem vârını bilmez!..

Zulmette kalan kör sayılır baksa da görmez,
Âşık görünür yâr ile ağyârını bilmez!..

Çöllerdeki Mecnûn ile Leylâ’yı beğenmez;
Mansur geçinir sorsan eğer dârını bilmez!..

Bülbül kesilir gülleri gördükçe çemende,
Gerçekte o gül goncasının hârını bilmez!..

Aldırma sakın sen Seferî âleme kanma;
Dünyâ dileyen ayrılığın nârını bilmez!..

 

Vezni: mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün