Gazel

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Gül yüzün gizlese yâr, hem ser ü hem pâ sürünür
Açsa vechin, nice bin âşık-ı şeydâ sürünür

Düştü sevdâ evinin habsine dil, çâresi yok
Etse şekvâ sürünür, etmese şekvâ sürünür

Gurbetin yolcusu hasret dolu çöllerde gezer
Pâ-be-pâ sâye-i yâr olmasa hempâ, sürünür

Ayrılık derdine yandıkça gönül, ismin anar
Bu vücut nakşını aşk etmese ifnâ, sürünür

Ansızın Kaf Dağı’nın gölgesi tâ câna düşer
Dil-i bîçâreyi cezb etmese Ankā, sürünür

Duydu cân âb-ı hayât ismini, bir cür’a umar
Bir gün ihsân erişip etmese iskā, sürünür

N’ola ağyar silinip yâr ile kalsaydı Mürîd
Yalvarır yâre gönülden, tek ü tenhâ sürünür

Vezni: feilâtün feilâtün feilâtün feilün
(fâilâtün) (fa’lün)