Zühd ve Takvânın Ölçüsü

Harun ÖĞMÜŞ

Sakın aldanma! Ne üstündeki yırtık gömlek
Kişinin dînini göstermek için bir ölçek
Ne topuk üstüne zâhitçe çekilmiş paçası,
Ne de çok secdeden alnında oluşmuş yarası

Zühd ü takvâ para za’fıyla denenmektir asıl
O çetin za’fı yen öyleyse, hemen cenge atıl!

Altının var da kapılmazsan eğer cilvesine,
Tırmanırsın o zaman zühdün -inan- zirvesine

Sakın aldanma! Ne üstündeki yırtık gömlek
Kişinin dînini göstermek için bir ölçek
Ne de çok secdeden alnında oluşmuş yarası
Para göster ona sen, belli olur takvâsı!1

1 İmam Gazzâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-din. I-V, Kahire: Dâru’l-hadis, 1994, III, 363-364
Buradaki iki ayrı şiirin nazmen tercümesidir.