Tahmis

CEMÂLÎ (Mustafa ASLAN)

Girne, 20 Kasım 2006 Pazartesi

-Seferî’nin gazelini tahmis-

Bir yolcu gelir kal denecek han mı bulunmaz?
Mihmânı gelen hânede ihsan mı bulunmaz?
Dünyâda hemen âşığa cânan mı bulunmaz?
Cânan dilesin tek ona kurban mı bulunmaz?
Uğrunda fedâ eylenecek can mı bulunmaz?

Bülbül gibi âh etse gönül gonca gülünden
Evrâdı düşürmüş ebedî burda dilinden
Bin âşığa âteş verir elbette külünden
Kim kurtulabilmiş ecelin zâlim elinden
Top eylenilen başlara çevgan mı bulunmaz?

Gel meclise hep kendini devrâna hazırla
Devrânı tamâm eyle de seyrâna hazırla
Hayrâtı biriktir ulu dîvâna hazırla
Kesretten arıt gönlünü cânâna hazırla
Pâk eylediğin hâneye mihman mı bulunmaz?

Rindânı bu bezmin hele câmıyla anılmış
Her câmı gönüllerde bir efsâne sayılmış
Lâkin bugün artık düzen şimdi dağılmış
Âdem ile Havvâ gibi İblîs’e kapılmış
Şaşkınlara dünyâ gibi zindan mı bulunmaz?

Çık şöyle Cemâlî seni bekler gibi gülbün
Gülşende hezâr ağlayıp inler yine üzgün
Evrâkı perîşan yatıyor gördü gözüm dün
Dünyâya gelenler Seferî onları bir gün
Menzillere erdirmeğe kervan mı bulunmaz?