170. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, “Bir sevdânın büyüklüğü, sevilen uğrunda yapılan fedâkârlıkla ölçülür.” Tahammül, fedâkârlık ve sabır gerektiren her güçlük ve zorluk; aslında sevdâ imtihanının cilvesi. Her zorluk, âşıkların kendini gösterebilme vesilesi. Her yokuş, sâdıkların arasına karışabilecek tabansızları ayıklama çaresi. Tabiatın mesajı da aynı: Bahara kavuşmak, kışa sabretmeden mümkün değil. Güle olan sevdâ, dikenlere tahammülü şart koşmakta: Muhammed Es‘ad Erbilî Hazretleri, ne güzel […]

HEYTE LEK! (GELSENE BANA!)

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Şüphesiz ki insan; Allah Teâlâ’nın yarattığı mahlûkat içerisinde, aklı ve iradesi sayesinde önemli bir mertebede yer alıyor. İnsana diğer mahlûkattan ziyade olarak; yeryüzünü îmar ve ihyâ etme vazifesi verilmiş, bunun için de türlü nimetlerle diğer mahlûklardan güçlü hâle getirilmiştir. Ancak, bu kadar güçlü olmasına, her türlü nimet ve imkâna sahip olmasına rağmen; nefsinin istek ve arzularına teslim […]

ŞÜKÜR ERİŞTİK ŞÂBAN AYINA!

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Bu ay itibarıyla Şâbân-ı şerif ayına girmiş bulunmaktayız. Günler bir bir bitti. Bir ay önce üç ayların kutlu zemini içerisinde; Allah Teâlâ’nın ayı olan Receb ayına erişmiş ve elimizden geldiğince, günlerimizi doğru değerlendirerek ihyâya çalışmıştık. İşte Receb ayı bitti ve bizler Şâban ayına başlamış bulunuyoruz. Nasipse o da bitecek ve ardından on bir ay boyu hep […]

IZDIRÂBIN PANORAMASI

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com İslâm dünyasının hâli… Müslümanların hâli… Her tarafta ızdırap, her köşede çile, meşakkat ve bin bir musîbet… Saymak bile insana ayrı bir elem. Lâkin bîgâne mi kalsın kalem? Muhibbî gibi diyelim: Hangi birin diyeyim bin türlü derdim vardır!.. İŞTE SURİYE… Bir despotun inadına teslim olmuş kadîm İslâm beldesi… Sekiz senedir, târumâr ediliyor. Üzerinde nice plânlar oynanıyor. Suriye, […]

O’NUN KİTÂBINI ÎMANLA OKU!..

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Ne zamandan beridir, ciddî îtikādî sapmalara yol açan anlayışlar ortaya çıktı. Bunlar hakkında genç kızlarımıza sohbet eden bir hoca hanım kardeşimiz, güzel bir tespitte bulunmuş: “Modern eğitim sistemi, aklı; inceleme, eleştirme, akılcı yorumlarda bulunma ve şüphe duyma yönünde eğitiyor. Aklı bu şekilde kullanma alışkanlığıyla Kur’ân-ı Kerîm’i anlamaya kalkışmak da insanı sapkın te’villere yöneltiyor.” Gerçekten de çok […]

Hak Yolundaki ÇİLELER, İSTİKBÂLİN MÜJDESİDİR!

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bir ses çınladı: “–Vallâhi ben kazandım!” Hâlbuki düşmanın sapladığı kanlı bir mızrak, göğsünden girip ta sırtından çıkmıştı, fakat o Âmir bin Fuheyr, buna rağmen; “–Vallâhi kazandım!” diye haykırdı. Huzurla şehîd oldu. Bunu gören kātil, afalladı: “–Ben yendim o kazandı, öyle mi?” Altmış dokuz hâfız sahâbenin şehîd edildiği Bi’r-i Maûne fâciasında yaşanan bir tabloydu bu. Mızrağı […]

SÖZDE LÂFIZ ve MÂNA

Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Mu‘tezile kelâmcısı ve büyük edip Câhız (ö. 255); mânâların yere saçılmış inciler gibi olup herkesin onları bulabileceğini, önemli olanın onları ifade edecek lâfızları bulmakta olduğunu söyler. Ondan 150 yıl kadar sonra gelen ve Şeyhu’l-Belâga (belâgatın üstâdı) ünvânıyla anılan büyük teorisyen Abdülkāhir el-Cürcânî (ö. 471) ise aynı kanaatte değildir. O, Kur’ân’ın üstünlüğünü ortaya koymak üzere kaleme […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -4- İSLÂM’DA TEBLİĞEMR-İ Bİ’L-MÂRUF ve NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER

Osman Nûri TOPBAŞ İNSAN MÎRÂSI Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dâr-ı bekāya irtihâl ettikleri günün sabah namazıydı. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- oda kapısının perdesini kaldırdılar ve o esnada Hazret-i Ebûbekir’in imamlığında namaz kılan sevgili ashâbını son defa seyrettiler. Onları (yani yetiştirdiği o müstesnâ nesli, ardında bıraktığı o güzîde insan mîrâsını) yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz hâlinde gördü. […]

Fazîletin, Huzurun ve İki Cihan Saâdetinin Şartı: ÇİLELERE TAHAMMÜL

Osman Nûri TOPBAŞ MEDENİYETİMİZİN HEDEFİ Her medeniyet, kendi insan tipini meydana getirir. Yüce dînimiz İslâm; Kur’ân ve Sünnet medeniyetidir ki, ham insandan kâmil insan inşâ eder. Bunun en güzel misâli, asr-ı saâdettir. Çünkü câhiliyye insanından fazîletler medeniyeti tesis edilmiştir. Asr-ı saâdetten kıyâmete kadar da bu medeniyetin yegâne muallimi Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. Cenâb-ı Hak, O’nu bütün beşeriyete «üsve-i […]

İNSAN BAŞIBOŞ DEĞİL!

Sami GÖKSÜN Allâh’ın en değerli, en şerefli ve en üstün şekilde yarattığı varlık olan insan; akıl, irade, düşünme ve anlama gibi üstün kabiliyetlerle donatılmış; âlemde var olan her şey hizmetine sunulmuş, buna mukabil birtakım vazifelerle mükellef kılınmıştır. Çünkü o boş yere yaratılmadığı gibi, başıboş da bırakılmamıştır. İnsan, Allâh’ı tanımak ve O’na ibâdet etmek için yaratılmıştır. Son nefesine kadar da bu […]

1 2 3 124