Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -37- NÛRUN ALÂ NÛR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM  Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   ZÂT ve SIFÂT İLE EHL-İ BEYT OLMAK… Ahmed Zerrûk Hazretleri, önceki kaidede, ehl-i beytin fazîleti üzerinde durmuştu. Diğer taraftan asıl fazîletin nesep ile değil, mâneviyat ile hâsıl olacağına dair de birçok hadîs-i şerif […]

Continue reading »