SİNİMMÂR

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Sünbülzâde Vehbî, (ö. 1809) Kırım’ın anahtarını Ruslara teslim eden hâin Şahin Giray’ın Rodos’ta ipe çekilmesi münasebetiyle «Kasîde-i Tayyâre»sini kaleme alır. Osmanlı’ya ihânet içerisinde bulunanın âkıbetinin hayırlı olmayacağını uzun uzun dile getirdikten sonra kalemini kendisine doğrultur: Ahmet YENİKALE’nin neşrettiği Dîvân’ında beyit şöyle: Nice te’sîs-i ebyât eylesin mi‘mâr-ı endişem, Eder gerdûn-ı dûn her dem mücâzât-ı sitemkârî… “Alçak […]

Continue reading »