Tarihin Akışını Değiştiren Hâdise: HİCRET

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Mâzîde, tarihin akışına tesir etmiş, ona yön vermiş nirengi noktaları vardır ki; bunlar nazar-ı itibara alınmadan, insanlığın geçmişi ve bugünü anlaşılamaz; hattâ istikbâli bile değerlendirilemez. İçtimâî hâdiselere geniş ölçüde tesirleri ve tarihin akışını yönlendirmeleri sebebiyle; bunların bir kısmı tarihî devirlerin tasnifinde başlangıç ve bitiş noktaları olarak belirlenmiştir. Yazının îcâdı, kavimler göçü, Batı ve Doğu Roma imparatorluklarının […]

Continue reading »

18. Yüzyıl Aydınlanma Sürecinde DİN-BİLİM İLİŞKİSİ

YAZAR: Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com “Tarihin gelecekteki seyrinin; bugünkü neslin ilim ve din arasındaki ilişkiler hakkında vereceği karara bağlı olduğunu iddia etmek, bir mübalâğa sayılmaz.” (A. N. Whitehead) 18. yüzyıl aydınlanma düşüncesi; kökleri antik Yunan düşüncesine kadar uzanan bir sürecin devamı olarak ortaya çıktı ve daha çok Fransa’da etkili oldu. Aydınlanmayla birlikte; düşünce ve bilim alanlarında boy gösteren gelişmelerin teorik temelleri […]

Continue reading »