Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -36- İNÂYET-İ RABBÂNİYYE

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) TEFVİZİ SARSMADAN… Ahmed Zerrûk Hazretleri, 48’inci kaidede, hulâsa olarak;  “Nasslarda gerek ulûhiyet ile gerek nübüvvet ile alâkalı akāid mevzularında; muhâl (imkânsız) olanı reddettikten sonra, müşkil olan hususları tefviz (Allâh’a havâle) etmek sûfîlerin yoludur.” […]

Continue reading »