181. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Şu dünyada en mukaddes varlığımız, annelerimiz. Sadece bizi dünyaya getirmeleri dahî yeter. Ancak; onlar bununla kalmaz, en ulvî fedâkârlıkları yaparlar evlâtları için, en samimî duâları ederler. Görünmez kahraman tabiri, en ziyade annelere yakışır. Yiğit beylerinin de, aslan evlâtlarının da arkasındaki görünmez kahraman. Bu görünmezlik, bir kusur değil, bilâkis bir tercihtir anneler için. Hiçlik ve tevâzu terbiyesinin, iffet ve […]

Continue reading »

Toplumdaki Kadın ve Erkek Münasebetlerinde ŞER‘Î ve FITRÎ GERÇEKLER

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kadın ve aile gibi en mahrem, en şahsî, en hususî sahalarımıza belki en son geldi, ama geldi. Artık medeniyet farkının dayattığı zıtlıklar, ailenin kapısına dayandı. İki medeniyet arasındaki bakış açısı farklarını ortaya koymazsak, meseleyi boş yere pratik hayattaki yansımalarıyla tartışmak zorunda kalıyoruz.1 Hayattaki tezâhürler ise, arkasındaki felsefeyi de bir şekilde sürükleyip ulaştığı her yere bulaştırıyor.2 Mehmed […]

Continue reading »

ÇİĞNETMEDİ NÂMÛSUNU ÇİĞNETMEYECEK!

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Asırlar önce… Müslüman olan kabîleler, Hazret-i Peygamber’e gelmişler ve kendilerini eğitecek rehberler istemişlerdi. Hazret-i Peygamber de onlara Âsım bin Sâbit -radıyallâhu anh-’ın başkanlığında on kişilik bir heyet gönderdi. Bu mukaddes vazifeyle; O heyet, ellerinde yüce bir emânet, yola çıktı. Neydi o emânet? Mukaddesattı, nâmustu. O emânet, bayraktı. O emânet vatandı. O emânet, ezandı. O emânet, […]

Continue reading »

ŞAŞTIM ARKADAŞ!

Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com   Emeksiz, zahmetsiz cennet rüyası, Görenlere şaştım, şaştım arkadaş! Benlik iksirine hüzzam mayası, Karanlara şaştım, şaştım arkadaş! Doğru tek, işte yol; al sana kanat, Diye hudut çizen rehbere inat, Zaman uyur sanıp serde saltanat; Sürenlere şaştım, şaştım arkadaş! Gönlüne îmânın demi akmadan, Kâinâta gölgesiz gözle bakmadan, Edep ocağında küfrü yakmadan; Duranlara şaştım, şaştım arkadaş! Sürgün hânesi der: […]

Continue reading »

HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -34- UÇMALI MEYHÂNEYE DEK!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Bâ-bâde-i gül-renk der-in kâşâne; Âmîziş ez-an cihet kun ey ferzâne! K’ez hâk-i tu her zerre ki ber-bâd dihend, Ser-mest reved tâ be-der-î meyhâne! Bâdeyle hukûku ârifin şöyle gerek: Ömrünce içip ölmeli hattâ içerek Savruldu mu yelde hâk olan zerreleri, Sermest olarak uçmalı meyhâneye dek! (Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 557)

Continue reading »

EVLÂTLARIMIZIN ve VATANIMIZIN DERDİYLE DERTLENEBİLMEK

-Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Yüzakı Temsilciler Programını Teşriflerinde Gerçekleştirilen Mülâkat- Yüzakı: –Muhterem Efendim, Yüzakı Mecmûamız için tertip ettiğimiz Temsilciler Programımızı teşrif ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Burada verdiğiniz sohbetinizde de, umûmî olarak eserleriniz ve hasbihâllerinizde de, ailenin İslâmî esaslarla ihyâ edilmesi ve evlâtlarımıza İslâm karakter ve şahsiyetinin mîras bırakılması hususlarının üzerinde ehemmiyetle durmaktasınız. Son olarak Ailede İki Cihan Saâdeti […]

Continue reading »

BİZDEN DEĞİLDİR!

Sami GÖKSÜN Cenâb-ı Hak; insanlık âlemi içinde başta peygamberler olmak üzere mü’minlere muhtaç oldukları yeme-içme, giyim-kuşam ve barınma gibi ihtiyaçlarını helâl ve temiz yollardan kazanmalarını emretmiş ve; “Ey peygamberler! Temiz ve güzel olan şeylerden yiyin ve (insanlar için) yararlı işler yapın; çünkü Ben yaptıklarınızı bilmekteyim.” (el-Mü’minûn, 51) buyurmuştur. Hakikî bir mü’min için, âyette emredilen; «güzel ve temiz olan kazanç» ile […]

Continue reading »

İKİNCİ AKABE BEY‘ATI -2-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Rasûlullah -aleyhisselâm- ile Akabe mevkiinde buluşan Medine müslümanları; O’nunla beraber olmanın aşkıyla, her dakikasını en iyi bir şekilde değerlendirmek çabasındaydılar. Bütün gönüller, gözler, yüzler, özler, bütün dikkatleriyle O’na kilitlenmişti artık! O ne derse, o olacaktı! O ne isterse, o yapılacaktı! Diğer taraftan da Peygamberler ve Gönüller Sultanı; her şeyleri ile tasdik edip, pür dikkat dinleyen bu seçkin […]

Continue reading »

180. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Putperestlik veya şirk denilince, gözümüzün önüne şu manzara gelebiliyor: Taştan, tahtadan putlar, karşısında eğilip kalkan basîreti bağlı garip tipler… Yani artık asırlar öncesinde kalmış iptidâî bir tablo. Kur’ân-ı Kerim’deki en mühim tâlimatlardan biri olan; “Şirk koşmayın!” ikazı ve İslâm’ın özü olan tevhid, peki, tarihte kalmış bir meseleden mi bahsediyor? Hayır!.. Meşhur tabirle, gardrop değiştiriyor, putlar da putperestler de… […]

Continue reading »

EVRİM MİTOLOJİLERİ

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Her devirde müslümanlar bir çeşit îmân imtihanından geçiyorlar. Eski devirlerde İslâm âlimlerinin dehrî filozoflarla mücadele ettiğini bildiren menkıbeler vardır. Zamanımızda da inançsız (ateist) veya tarafsız (agnostik) yahut da semâvî dinlere olduğu gibi îmân etmeyip kendi aklıyla bir inanç türetenler (deist) var. Bazıları da; «Deist veya modernistim.» demese de, güya bilimle dîni uzlaştıracağım diye, inanç esaslarımızı zamanın […]

Continue reading »
1 2 3 199