Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -35- İLK BAKIŞTA DOĞAN MÂNÂ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk v. 899/1494 Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   CÜMLELERİN MASUMİYETİ   Müellifimiz ibarelerde karşılaşabilen müşkilâtlı sözler mevzuunda mühim bir kaide ile devam ediyor:    Ellinci Kaide:   “Bir söze ârız olan, işkâl ve benzeri problemler için iki ihtimal söz […]

Continue reading »