AYNİ’NİN HADİS USULÜNÜ ELE ALIŞI

 14,40

Açıklama

 

762/1360’ta Antep’te doğan Hanefî hadis âlimi Bedrüddin Aynî’nin
hadis usûlü ıstılahlarına vâkıf olması, rical bilgisi ve hadis edebiyatına
hâkimiyeti; ona Hanefîlerin kaynak kitaplarından el-Hidâye’de yer alan
hükümleri sıhhat derecesi en üst seviyedeki hadislere dayandırma fırsatı
sunmuştur. Adeta İmâm-ı A’zam’dan beri, ortaya konulan mezhebin
hükümleri, Aynî’ye kadar gelişen hadis usûlü kavramlarıyla onun
tarafından yeniden incelenmiş ve bunların doğruluğu ispat edilmiştir.
Aynî, bu eserinde, kendisinden evvel ortaya koyulan Hanefî hadis
usûlü ilkelerini sağlam temellere oturtulmasına, usul açısından ele aldığı
hadislerin çeşitliliği ve uygulamadaki başarısıyla katkı sağlamıştır.
İbn Hacer’den evvel yazılan, fakat konuların dağınık halde olduğu
hadis usûlü eserlerinden hareketle derli toplu bir hadis usûlü eseri
yazması İbn Hacer için nasıl kolay olmuşsa; inanıyoruz ki ilerleyen
çalışmalarda «Hanefî hadis usûlü kitabı» yazmaya niyetlenecek bir
kimsenin Aynî’nin el-Binâye’deki usullerini incelemesi ona çok büyük
katkı sağlayacaktır. Çünkü Aynî, İbn Hacer ile çağdaştır. İbn Hacer’in
ortaya attığı tanımlamalar ve o dönemde yazılan çizilenlere de
cevap vererek bu eserini kaleme almıştır. Hanefî hadis usûlü geçmişe
göre daha nettir. Bu yüzden Aynî’deki örnek hadis incelemeleri artırılarak
yapılacak çalışmaların bu netliği artırıcı olacağına inanıyoruz.

 

 

ISBN : 978-605-9214-09-4