MEVLÂNÂ’NIN GAZELLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -23- DOLDU RİNDANLA LEBÂLEB YİNE MEYHÂNE BUGÜN*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Doldu rindanla lebâleb yine meyhâne bugün,

O büyük kâseyi sun pîr ile yârâna bugün.

 

Bacadan girmiş o kanlar döken aşk, almış evi,

Akıl evden eve kaçmakta rezîlâne bugün.

 

Biraz indirdi nikābın o güzeller şâhı,

Mest olup çıktı tüm âlem onu seyrâna bugün.

 

Arslan ürkerse kadın çığlığı duymakla eğer,

Kınayan şahsı duyar âşık-ı dîvâne bugün.

 

O büyük kâseyi doldur yine sâkî, doldur!

Bana lâzımdır inan öylesi peymâne bugün.

 

Sonradan halk olunan nefse sun evvelce onu,

Tâ ki boş lâf edip anlatmasın efsâne bugün.

 

Tutulup aşk ile dil, gözden akar şevk ile sel,

Görünen halk görünmez olur insâna bugün.

 

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

(fâilâtün)                        (fa’lün)

 

12 Aralık 2021 Pazar, Konya

 

____________________

* Rindan heme cem‘end der-in deyr-i mugâne,

Der-dih tü yegî rıtl be-dan pîr-i yegâne.

matla‘lı gazel. 4. beyit eksik olup redif tarafımızdan eklenmiştir. (Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr -Seçmeler-, nşr. Şefik CAN, Ötüken, 2000, III, 210-11; V, 2335)