یا رسول الله

  

‏شریفە ‏شعلە ‏تسلیم اوغلی 

 

نورڭی گوردیگی آن ، بزندی باغ جنان ، 

عطرڭە مفتون اولوب ، دوشدی ارضە گلستان ، 

‏أوگمك ایستەسە قلم ؛ ‏لسان عاجز قالییور ؛ 

‏سنی ‏یارادان أوگمش ، اثباتی ‏یوجە قرآن ! 

 

‏سنت سنیەڭە ‏صاریلمقدەدر ‏صلاح ، 

جمالڭ بر كز گورن ، بولور ‏ابدی ‏فلاح ، 

عاشق معشوقی ‏ایچون ؛ ‏ترك أیلر ‏نەیی ‏وارسە ؛ 

‏سنی عشقلە سومەیی لطف ایتسین بزە ‏الله ! 

 

بو ‏دنیا ‏زندان بڭا ، اذن ‏ویر دە چیقایم ، 

‏یولمە ‏مانع اولان ماسوایی ییقایم ، 

قراڭلغڭ ‏پردەسی آچیلسین آیدینلغە ؛ 

شبنم اول دوش گوڭلـمە ، اویانوب آییقایم . 

 

آچیلماز ‏ایمش ‏پردە ، آدڭ آڭیلماینجە ، 

‏طوغری بیلینمز ‏ایمش ، ‏شاشیپ یاڭیلماینجە ، 

بر ‏الف ‏ایلە اوچ میم * نور ‏اسماڭە مقدم ؛ 

‏نەیلەسين ‏تشنە اولان ، ‏سڭا قانيلماينجه . 

 

شمسڭ ‏ضیاسی ‏سندن ‏گلیر ‏یا رسول الله ! 

‏سنی ‏أوزدە آرایان ، بولور ‏یا رسول الله ! 

‏الله ‏و رسولینڭ یولندە جان ویرنلر ؛ 

‏خوض كوثر باشنە ‏گلیر ‏یا رسول الله ! 

 

 

احمد محمود ‏محمد مصطفی ‏صلى الله عليه وسلم

YÂ RASÛLÂLLAH! (S.A.S.)