درتلكلر

 

‏زاهد گنچ 

 

مقصد گچمش ‏ایلە ‏أوگونمك دگل ، 

گچمشە باقارق عبرت آلمقدر ؛ 

گچمشنە دوشمان ‏ایسە بر نسل ، 

‏یا عقلدن نقصان ‏یاخود احمقدر ! 

 

* * * 

 

ربمدن دیلرز ذكر ایدن بر ‏دیل ، 

آغلاسين ‏سجدەدە حق ‏ایچون گوزلر ؛ 

ایسترز هر دائم شكر ایدن گوڭل ، 

بر ‏عمر ‏سجدەیلە نورلانسين ‏یوزلر ! 

 

* * * 

 

گوسترمە ‏ای ربم بزە ‏یوقلغی ! 

‏گیرمەسین بو ملت ، ‏درین ‏قریزە ؛ 

ایسترز هر دائم  گوڭل طوقلغی ، 

‏حلالندن رزق ‏نصیب ‏ایت بزە ! 

 

* * * 

 

دعایە آچیلان أللریمز ‏وار ، 

هر ‏زمان ، هر نماز ، ‏اڭ آز بش ‏وقت ؛ 

هر آن عفو دیلەین دیللریمز ‏وار ، 

‏صاغمدە ، ‏صولمدە ملكلر ‏شاهد ! 

 

* * * 

 

‏ای ملكڭ ‏صاحبی ‏یوجە ‏اللهم ! 

رحمانسڭ ، ‏رحیمسڭ ، رحمت ‏ایت بزە ! 

گناهكار قوللرز ، چوقدر گناهم ، 

بیراقمە بزلری ، كور نفسمزە !

DÖRTLÜKLER