ألمدە دگل

 

‏سكوتی ( خضر عرفان ‏أوڭدر ) 

 

عمریمڭ بهاری گچدی چابوجق ! 

یورگمە خزان چوكدی نەیلەیم ؟ . . 

‏صیرتمە ‏صاپلانیر ‏خائنجە بیچاق ! 

ایچم قان آغلاركن ناصل ‏گولەیم ؟ . . 

 

بكلنتیم قالمادی بایات ‏حیاتدن ، 

بو ‏حیات كوپروسی ، ‏اینجە ‏صراطدن ، 

گوز یاشلرم ‏گری قالماز ‏فراتدن ؛ 

دوست میسڭ دوشمان می ؟ سویلە بیلەیم . 

 

‏روطەمی چیزییور ‏شبهەسز قدر ، 

‏ترك ایتمییور بنی اضطراب ، كدر ،

یورودیگم ‏یوللر محشرە ‏گیدر ، 

 ألمدە دگل ‏كە داها قالایم … 

 

 سكوتی ‏هیچ طورمە جهادە قاتیل ! 

 شهادت ‏ایسترسەڭ جبهەیە آتیل ! 

 نفَس آلمق دخی اولمشسە باطل ! 

 ربم ، ‏حقیقتی ناصل بولایم ؟ . .

ELİMDE DEĞİL