MEVLÂNÂ’NIN GAZELLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -18- CÂNIMLA SENİN CÂNIN TEK CAN GİBİDİR*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

 

Aşkınla senin cânâ, dolmakta bütün vârım,

Sensin tek işim, zîrâ sensin biricik yârim!

 

Tek can gibidir gûyâ cânımla senin cânın,

And olsun o can hâriç kim vâr ise bîzârım!

 

Bir hâtıra gülnârım ben bâğ-ı cemâlinden,

Ben bâğ-ı cemâlinden bir hâtıra gülnârım!

 

Çevrende senin âlem, gül arzulayan bir hâr,

Nâçârım o hâr üzre ben gezmeye, nâçârım!

 

Böyleyse diken şâyet gülzâr nasıldır ya?

Esrârına olsun hep kurban bütün esrârım!

 

Yıldızlara eş olmuş bak ay bile göklerde,

Bildim beni koymazsın tek sen dahi dildârım!

 

Bir dervişe gitmiştim; olsun dedi, Hak yârin!

Aldım da duâ, oldu bir sen gibi şah yârim!

 

Hırsız gibi her dâim çevremde dönersin sen,

Sen gönlümü istersin; al, işte giriftârım!

 

Ey gülşenim, ey aşkım, ey sıhhatim, ey şevkim,

Ey çehresi mehtâbım, ey gözleri bîmârım!

 

Sen gönlümün ardında, ben hep senin ardında;

Devretmedeyim gûyâ, baş üstüne pergârım!

 

Sen def çalarak gûyâ oynatmadasın halkı,

Sen dursan oyun olmaz bir an bile hünkârım!

 

Toprak, su, ateş, rüzgâr çevremde döner lâkin,

Ben onlara meyletmem, onlar benim ağyârım!

 

vezni: mef’ûlü / mefâîlün – mef’ûlü / mefâîlün

 

_____________________________________________

* Yek lahza vü yek sâat dest ez-tü nemî dârem,

Zîrâ ki tüyî kârem zîrâ ki tüyî bârem.

matla‘lı gazel olup Türkçe söyleyişte 8, 10, 13 ve 15. beyitler eksiktir.

(Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr -Seçmeler-, nşr. Şefik CAN, Ötüken, İst, 2000, II, 221-2)

 

24 Nisan 2021, Konya