SÜSLÜ AMA

Ali Çelebi

 

Eğerçi hâne-i pür-nakşdır sarây-ı cihân
Velî kitâbeleri “küllü men aleyhâ fân!”

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)

hâne-i pür-nakş: Süslü ev.
velî: Fakat.