CESARET!

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Ahlâksıza gün doğdu bugün buldu cesâret!
Her türlü rezâlet gelişip (!) oldu cesâret,

Haksızdaki cür’et, yedi mâsumdaki hakkı,
Kayboldu şecâat, giderek soldu cesâret!

Gerçekte hakîkatli için haktır o haslet,
Zâlimleri püskürtmede tek yoldu cesâret!

Korkmazdı kınanmaktan o mü’mince bakışlar,
Mîrâca kıyâm eyledi, doğruldu cesâret!

Titrerdi gönül bin düşünüp her adımında,
Dikkatli ve rikkatliye pek boldu cesâret!

Hak korkusu vicdanları terk ettiği demde,
Hadsizliğe râm oldu ve kayboldu cesâret!

Baş oldu ayak, şâhidi mağsûb üniforma,
Efsânesi menkul, sırıtan roldü cesâret…

Boş kalmadı iffet ve hayâdan boşalan yer,
Nefsâniyetin koltuğu hep doldu cesâret!

Hürriyyeti baş tâcı ederken medeniyyet,
Nefsâniyetin tasması alkoldü cesâret!

Dizginleri saldıkça şu kıvrımlı sıratta,
Serbestçe cehennemlere savruldu cesâret!

Tâlî, nice mefhum boşalıp zıddı mı doldu?
Gör, neydi hakîkîsi, bugün n’oldu cesâret?

Aralık 2006 – 2017

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün