KİMİNLE SÖYLEŞELİM?

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

• -Sirozlu Yûsuf Muhlis Paşa’nın (v. 1843);
Hisâb-ı aşk-ı kim anlar, kiminle söyleşelim?
Kitâb-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

• Leskofçalı Gālib’in (v. 1867);
Hitâb-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?
Cevâb-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

• Mehmed Sıddık Efendi’nin (d. 1830);
Safâ-yı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?
Cefâ-yı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?
Matla‘lı Gazellerine Redif Nazîresi-

Kelâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?
Merâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

Kiminde mebde-i sevdâ, kiminde lây-ı hevâ,
Tamâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

Dökülmesin yere evrâk-ı mihr ü ahd ü vefâ,
Devâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

Dehân u gûşu ki âheng-i âha dil-beste,
Makām-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

Duyup da Kays u Kerem’den figān-ı uşşâkı,
Selâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

Sivâya meyli mubah saymadan, ketûmâne,
Harâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

Gönül bu dâra koşar, dur-durak nedir bilmez,
Zimâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

Fedâ-yı canla vururlar, bekā-yı vasle mühür,
Hitâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

Habîb-i Rabb-i Vedûd’un muhabbetinde yanar,
İmâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?

Gönül nasîbini, Tâlî, duâ duâ dilenir,
Sihâm-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim?
18 Mart-20 Mayıs 2017

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün