HİZMET

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Kavmin efendisi hizmet edendir,
Hizmet eyleyelim izzet bulalım.
Hizmet iştiyakı merhamettendir,
Hizmet eyleyelim rahmet bulalım.

Rabbin nazarıyla mahlûka bakıp,
Bunalan ruhlara bir ışık yakıp,
Şükran hisleriyle yatıp ve kalkıp;
Hizmet eyleyelim hürmet bulalım.

Mânevî zirveye ulvî basamak,
Gönlü dergâh edip öyle yaşamak,
Rahmet tevzî etmek, gönül okşamak;
Hizmet eyleyelim kıymet bulalım.

Sîneyi doldurup muhabbet ile,
Kerim Rabbimiz’e Aziz Rasûle,
İhlâs ile bulup türlü vesile;
Hizmet eyleyelim kısmet bulalım.

Kur’ân hizmetidir hizmetin şâhı,
En çok hoşnut eden odur Allâh’ı,
Bulsun diye herkes fevz ü felâhı;
Hizmet eyleyelim cennet bulalım.

Kim ki şefkat ile sever ümmeti,
Allâh’ın, Rasûlün ona zimmeti,
Ehl-i hizmetedir Dost’un himmeti;
Hizmet eyleyelim himmet bulalım.

Hizmet sayesinde kalkınsın ümmet,
Etmesin fertleri ağyâra minnet,
Dünyası, ahreti olsun hep cennet;
Hizmet eyleyelim kuvvet bulalım.

Kardeşine yardım eylese bir kul,
Yardım görür Hak’tan ve olur makbul,
Takip eyleyerek nâzik bir usûl;
Hizmet eyleyelim nusret bulalım.

Varlık bizim için bize emânet,
Nimete zevaldir israf, ihânet,
«Kadir bilin!» der hep din ve diyanet;
Hizmet eyleyelim nimet bulalım.

Hizmet eyleyene hizmet edilir,
Hürmet eyleyene hürmet edilir,
Himmet eyleyene himmet edilir;
Hizmet eyleyelim hizmet bulalım.