Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -15-

Harun ÖĞMÜŞ
Takdîr-i İlâhî

Tâ key zi-çerâğ-ı mescid û dûd-ı kinişt?
Tâ key zi-ziyân-ı dûzah û sûd-ı behişt?
Rev, ber ser-i levh bîn ki üstâd-ı kazâ,
Ender ezel ançi bûd u nîbûd nevişt.

Kâr etmez mescid de, manastır da inan,
Beyhûde namaz kılıp, şaraptan kaçman,
Evvelce yazılmış, olacaklar levhe,
Takdîr-i ilâhî edecektir cereyân.

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 196)