66. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Kutlu bir misafirimiz var.

Ramazân-ı Şerif’in mübârek gölgesi üzerimizde…

Ramazan bize, hayatımıza neler getiriyor?

Muhammed İkbal’in hacdan dönenlere;

“Neler getirdiniz? Zemzemi, hurmayı, takkeyi sormuyorum; Hazret-i Ebûbekr’in sadâkatini, Ömerü’l-Fâruk’un adâletini, Osmân-ı Zi’n-Nûreyn’in hayâsını getirdiniz mi?” şeklindeki sorusu gibi soralım;

«Ramazan bize neler getiriyor?»

Davul, mâni, mahya, pide, güllâç, imsâkiye, çadırlar, eğlenceler…

Başka?

İftarlar, sahurlar, terâvihler, mukābeleler…

Daha başka?

Ramazân’ın gönül dünyamıza, ruh iklimimize getireceği, fakat buyur etmezsek tekrar alıp götüreceği asıl hediyeler, mânevî değerler değil midir?..

Kur’ân’ın Feyz, Vecd ve Rûhâniyeti ile Mübârek Ayda;

HAMD ve ŞÜKÜR, SABIR ve ZİKİR, MERHAMET ve AF…

maddeleri altında belirledik dosya konumuzu…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, şiirler ve Hazret-i Mevlânâ’dan iktibaslarla işlediği başyazısında; hamd ve şükür, sabır ve zikir, merhamet ve af hasletlerini, insanlık hususiyetleri olarak değerlendirdi:

“Bu altı hasletin mevcut olmasıyla olmaması, hayatta o kadar şeyleri değiştirmektedir ki, özetle insanı değiştirmektedir. İnsan, o hasletler olmayınca yerlerin dibine düşmekte, o hasletler mevcut olunca da göklerin üstüne çıkmakta.”

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, sabır ve şükrün farklı veçheleri üzerinde dururken; Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ, Hamd ve Şükür arasındaki nüansları değerlendirdi. H. Kübra ERGİN, şükrün önündeki fizyolojik bir engeli, «ülfet»i ilmî açıdan ele aldı.

Sadettin KAPLAN, doyumsuz hırs belâsını ve devâsını bir hikâyeyle işledi. Ahmet ZİYLAN, bir hâtırasıyla şükürsüzlüğün acınası hâlini anlattı. B. Cahit ÖZDEMİR ve Ahmet ARSLAN, sabır ve şükür üzerine farklı açılardan ışık tuttular.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocamız, hikmetli sözleri ve ibretli hayat hikâyesiyle Dört Mezheb İmamı’nın dördüncüsünü, Ahmed bin Hanbel -rahmetullâhi aleyh-’i kaleme aldı.

Orhan’ın Doktor Selim Bey ile; Zulmetten Nûra, Kalbin Gözyaşlarıyla gerçekleştirdiği yolculuk, bu ay Süleymaniye Külliyesi’nde bir Tefekkür Ufku’nda…

Aynur TUTKUN empati konusunda yazılarını sürdürürken; Ayla AĞABEGÜM, sosyal buhranlara çözüm teklifleri arasında, «Dînî Edebiyat Antolojileri»ni gündeme getirdi. Ömer OKUDAN, «Allâh’ın Bahtiyar Kulları» başlıklı makale dizisinde, Abdullah isimli bir başka sahâbîyi; Abdullah İbn-i Ümm-i Mektûm’un hayat hikâyesini yazdı. Âdem SARAÇ, sabır kahramanları olan ilk müslümanlardan iki kardeş sahâbîyi tanıttı.

Tarih köşemiz, Cengiz Han’ın dehşetli akınları ve Vâlide Gülnûş Emetullah Sultan’ın hayırları, mübalâğa tekniğini kullanan üslûbuyla Evliyâ Çelebi’nin satırları ile geçmişten bugüne dersler taşıyor.

Şiirler…

Sabrı ve hakkı tavsiye eden, şükrü ve zikri hatırlatan, af mevsiminde, merhamet iklimine davet eden mısralar…

Yüzakıyla…