Hazret-i Ali’den terceme MISRALAR

Harun ÖĞMÜŞ

Cimrilik etme, malın bol ise infâk eyle!
Eksilir sanma sakın akçeni sarf etmek ile…

Malın az olsa da sen et yine infâka devâm
Çünkü mal bitse de ardında kalır bir iyi nâm!

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)