KIT’A

Memduh CUMHUR

Rûyâda bir büyük çınarın devlet olması;
Kur’ân’a hürmet eyleyenin imtiyâzıdır.
Târîhe şanla kök salan Osmanlı savleti,
Himmetli pîrimiz Edebâlî niyâzıdır.

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün