ŞEHÂDET

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Şehâdet vâr oluştur yâra doğru
Sakın zannetmeyin cânın zevâli!..
Dalar pervâne elbet nâra doğru,
Şehâdettir hayâtın tam kemâli!..

Büyük cehd istiyor mümtaz eserler,
Ferâgat istiyor mümbit seferler,
Şehâdet istiyor gerçek zaferler;
Güneş batmazsa göstermez hilâli!..

Yılan düşmâna göklerden yağan o!
Kan ummânıyla bin zâlim boğan o!
Nedir Anka! Ateşlerden doğan o!
Şehâdet vâr eder hattâ muhâli!..

Hakîkî cennetin taklîdi dünyâ.
Sanırdım gösterir esrârı ammâ;
Şu sahrâlarda kor Mecnûn’u, Leylâ.
Güzeller saklıyor gerçek cemâli!..

Akan kan, mis kokarmış, kalktığında,
Ne sırlar var Hüdâ’nın san’atında!
Şehidler zevk eder Rabb’in katında,
Kalanlardır tadan ancak melâli!..

Şehidler Şâhı’nın al kan döşünde,
Şehâdet var, sahâbînin düşünde…
Bu sevdâdır ki tâ doksan yaşında,
Eyüp Sultân’a bahşetmiş mecâli!..

Canından geçmeden âşık olunmaz!..
Şehâdet dengi bir nîmet bulunmaz!..
Samîmî isteyenler reddolunmaz;
Şehâdet iste Hak’tan sen de Tâlî!..

Vezni: mefâîlün / mefâîlün / feûlün