Rubâî

Mehmet Turan YARAR

Gönül derdiyle âh eyler, derinden dağlı bir ney var
Neyin bağrında peyderpey coşan binlerce hey hey var
Nihâyet ben de öğrendim, bu mihnet yüklü dünyâda
Cefâdan başka bir şey yok, vefâdan başka her şey var.

Vezni: mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün