Yüzakı Dergisi / Sayı:224 – Ekim 2023

55,00 

Kategoriler:

Açıklama

HAKKIN TEVZÎİ

Üsküdarlı Talât Bey, hukuku şöyle hulâsa eder:

Bir zât-ı Hak bilinmelidir, bir de hakk-ı zât…

Bir başka söyleyişle, Allah hakkı ve kul hakkı… Bu ikisini bilmek, bilmek ve gereğini yerine getirebilmek… Her şeyin sırrı.

İki cihan arasında mühim bir fark var:

  • Âhirette hak, zerre kadar şaşmadan sahibine verilecek. Zar kadar eksiltme, nokta kadar şaşma olmadan. Çünkü o gün Hazret-i Hak, Adl-i Mutlak doğrudan tecellî edecek:

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (ez-Zilzâl, 8, 9)

  • Bu dünyada ise; imtihan gereği, hak, sahibinden başka birinin elinde kalabiliyor. Başkasının hakkını elinde tutanın, onu tevzî etmesi, yani sahibine teslim etmesi, ulaştırması gerekiyor.

Bu cihanda birbirimize anne-baba, evlât oluyoruz. Talebe, hoca oluyoruz. Âmir, memur oluyoruz. Patron, işçi oluyoruz… Bütün bu münasebetlerden maddî ve mânevî nice haklar zuhûr ediyor.

Hakkı hakkāniyetle tevzî edebildiğimiz müddetçe saâdete ermek, nasîbimiz olur. Hak etmediğimiz hâlde, lutf-i Hak olur.

Hakkı tevzî etmediğimizde, edemediğimizde ise, ne ailede huzur, ne toplumda saâdet, ne pazarda bereket kalıyor.

Din, sadece Allah hakkını öğretmek ve korumak için gelmedi. Sadece namaz, oruç tâlim etmedi. Kullara dair bütün hakları, ahvâl-i şahsiyye, muâmelât ve ukûbat hukukunu da İslâm bildirdi.

Kur’ân aynı zamanda bize hak tevzîinde rehberlik etmek için.

Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bize hak nasıl tevzî edilir, fiilen göstermek için…

Mehmed Âkif’in bildirdiği gibi:

Âlemlere, rahmetti, evet, şer‘-i mübîni,

Şehbâlini adl isteyenin yurduna gerdi.

Rebîülevvel / Mevlid-i Nebî coşkusunun sürdüğü Ekim ayında, mevzumuz:

HAKKIN TEVZÎİ

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; hak meselesini tek taraflı belirlemeye çalışmanın yol açtığı haksızlığa dikkatimizi çekiyor. Hakkı kim verir? Hangi hakla? Buna dikkat edilmediğinde en büyük haksızlıklar hak adına işleniyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Kul Hakkı ve Mes’ûliyetlerimiz» başlıklı makalede, hayatın her safhasından kul haklarına dikkat çekilerek, helâlleşmenin ehemmiyetine ve tafsilâtına dair misaller yer aldı.

Kıssalardan Hisselerde; Rasûl-i Zîşân Efendimiz’e tâbî olmanın en güzel örnekleri, muhabbetin gerçek kaynağı ve istikameti tebârüz ettirilmekte.

Dosya yazarlarımız; eğitim-öğretim yılı başında, Maârif ve Diyanet câmialarının toplumun gidişâtında daha müessir olabilmelerine dair tekliflerini dile getirdiler.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM, «kul hakkı» etrafında çok sorulan sualleri cevaplandırdı.

Mevlid-i Nebî’nin İslâm sanatlarında yansımaları, doyurucu bir Salâhaddîn-i Eyyûbî incelemesi, sıhhî gıdâ tavsiyeleri, hikâyeler, nükteler ve hak-şinas şiirler…

Biz bu sayının da hakkını vermeye gayret ettik…

Hakkı verilerek okunması dileğiyle…

Marka

DERGİ