156. Sayı Takdim

  Kıymetli Okuyucularımız, İslâmî Eserler İSTİKBÂLE GİDEN MEKTUPLAR… Mektubun muhtevâsı nedir? Hazret-i Peygamber’in gönderdiği mübârek mektuplar gibi, îman, hidâyet, ibâdet, güzel ahlâk, adâlet, fazilet… Bizim mektuplarımız bunlarla dolu olmalı zira; Her medeniyet, kendi insan tipini inşâ eder. Bizim medeniyetimiz, âbide şahsiyetlerimiz ve eserlerimiz ile bir insanlık medeniyetidir. Mektubun zarfı, pulu, şekli, estetiği: Lisan, edebiyat, kültür, sanat, hikâye, şiir, üslûp, tasarım […]

Korunması Gereken En Mühim Kalemiz; AİLEMİZ

YAZAR : Raif KOÇAK Allah Teâlâ; tekliği yani vahdâniyeti kendisine münhasır kılmış, bütün mahlûkātı ise çift olarak yaratmıştır. Yarattığı mahlûkatın arasına cezb ve incizab kanunu koyarak onları birbirlerine yaklaştırmış, maddî ve mânevî olarak birleşmelerini ve bütünleşmelerini sağlamıştır. Eşref-i mahlûkat olan insanın fıtratında yer alan muhabbetin dâim olması, neslin temiz kalması ve korunması için aile hayatını zarurî kılmıştır. İslâm dîni, aileye […]

ÜSKÜDAR, BİR BEYEFENDİSİNİ YİTİRDİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com 90’lı yıllardan beri şiirlerinden tanırdım. Dergimiz neşredilmeye başladığında dergi binasında verilen bir yemek vesilesiyle tanıştık. 13 yıl olmuş. Hâlbuki daha dün gibi… Geçtiğimiz ay geçirdiği bir kalp krizi ile aramızdan ayrılan değerli şair ve gönül insanı Memduh CUMHUR’dan bahsediyorum. TRT’de ses sanatçısıyken istifa eden ve Üsküdar’ın merkezinde bir eczane işleten Memduh Bey, çok […]

İnsanı İnşâ Vasıtası: NEŞRİYAT

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Takrîben milâttan önce 4000 yıllarında; yazının îcâdı ve kullanılmaya başlanmasıyla, insanlık tarihinde fevkalâde önemli bir çığır açılmış; ilim, kültür ve sanattaki hızlı gelişmelerle, medeniyetler seviyesine ulaşılmıştır. Akıl mahsûlü kayıtlarla ortaya çıkan içtimâî hâfızanın yazıya geçirilmesi neticesinde; hem geçmişin aydınlatılması, ondan ibret alınması hem de mevcut müktesebâtın gelecek nesillere devriyle, ilerlemelere ivme kazandırmak mümkün hâle […]

ACZİYETİ İDRAK!

YAZAR : Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Âyet-i kerîmede buyurulur; “Rahmân (olan Allâh)’ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk (tefâvüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?” (el-Mülk, 3) Kasım sayımızda bir girizgâh yaptığımız «Biyomimeti» mevzuuna devam edelim. Biyomimeti, ilgilendiği alan itibarıyla yeni bir disiplin. Ancak düşündüğümüz zaman bu dünyada; • Sıcaktan ve soğuktan muhafazalı, güzel […]

SEÇ DOĞRUYU!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ne için, bunca kopan fırtına, bak, Ne yazılmakta senin sırtına, bak, Ebedî bir zafer istersen eğer; Toprağın üstüne bak, altına bak!.. feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) Her yolcuya ancak iki yol var, Bundan, iki defter, iki kol var, Seyrî, sonu cennet ve cehennem; Seç doğruyu, yalnız iki rol var! mef’ûlü / mefâîlü / […]

«AFRİN HAREKÂTI»NA TARİH

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Küffâr ile dostluk yolu, ikbâl mi? Serâb! Bak şanlı, kadîm Endülüs’ün hâli harâb! “Birlik olarak tam sarılın Hak ipine! Ayrılmayın aslā!”* dedi Sünnet ve Kitab!.. Toprak kaparım zannederek makber açar, Bağrında ne âsîleri saklar şu türâb!.. Va‘din ne, şu tırlarla silâh karşılığı? İslâm kanı dökmek kime işret ve şarab? Ey kâfire dost, dostuna kör, […]

ŞÂN OLA YÂ RAB!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bizdeki îmân ordusu kükrer, Der dili; «Allah!» yeryüzü titrer! Zulmü temizler, elde adâlet, Lutf ile yâ Rab, eyle muzaffer!.. Şanlı yiğitler, Afrin’e girdi, Hak’tan inâyet, şerri devirdi, Çekti bu millet ceddine tekrar, Lutfet ilâhî, müjdeli va‘di!.. Müjdene yoktur kimsede şüphe, Hasret ufuklar, bizdeki fethe, Der ki bu Seyrî; ver bize nusret, Şân ola yâ […]

155. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Nefes nefese yaşıyoruz hayatı. Büyük bir koşuşturmaca… Âhirzaman alâmetlerinden biri zamanın hızlanması yahut hızlanmış olarak telâkkî edilmesidir. Bu koşuşturmaca, hayırlarda yarışmak için olsa tamam; fakat tamamen dünyaya, dünyevî olana yönelik olunca, zamanın kıymetini unutturuyor. Nefes nefese yaşamak. Fakat; “Çalışmıştır yorulmuştur amma boşuna!” (el-Ğâşiye, 3) hükmünde olunca ne kadar acı!.. Ölçüsü nedir; çalışmak fakat kaybetmemenin, çalışmak ve kazanmanın, koşmak […]

Allah’tan En Çok İstenecek İki Nimet: HAYIRLI ÖMÜR, HAYIRLI ÖLÜM

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com “Falan kişi kanseri yendi!”, “Fi­lânca sağlığına dikkat ettiği ve düzenli spor yaptığı için şu kadar yıl yaşadı!” deniliyor. Hâlbuki doğrusu; yaşamadı, yaşatıldı. Hastalığın atlatılmasında hastanın moralini yüksek tutmasını hafife alıyor, sağlığa dikkat etmenin ve spor yapmanın faydasız olduğunu söylüyor değiliz elbette. “Allah hastalığının şifâsını verdi!”, “Vesilelere başvurduğu için Allah da uzun ömür verdi!” […]

1 2 3 79