BÖLÜK BÖLÜK

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Ehl-i tevhid olan, duysun sözümü; Neden yön aynı da yol bölük bölük?.. Bu girift bilmece dağlar özümü; Maksudumuz aynı, hâl bölük bölük… Herkes kendi meşrebini övüyor, Kimi didişmeyi çokça seviyor, Kimisi ah edip dizin dövüyor, Figan içimizde, dil bölük bölük… Kuyu kazıp durur gardaş, gardaşa, Dönüp de bakmıyor dökülen yaşa, Her yanda ayyûka çıktı kargaşa, […]

Zaman ve İlim Nimetleriyle; ÖMRÜN VE HAYATIN TEFEKKÜRÜ -2-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KALP KIVÂMI NİSBETİNDE… İlk emir «اِقْرَأْ / Oku!»dur. Cenâb-ı Hak, « اِقْرَأْ/ Oku!» emriyle insana hangi şeyi tahsil ve tefekkür edeceği, bu tahsil ve tefekkür ile de idrak ve şuurunu nasıl tekâmül ettirebileceği hususunda birbirini şerh eden üç kitap lutfetmiştir: • Kendi iç âlemi, • Zerreden kürreye, hâdisat ve vâkıalarıyla kâinat ve; • En […]

Hakk’ın Rızâsına ve Cennete Doğru; MÜSTAKÎM BİR YOLCULUK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SIRAT KÖPRÜSÜ İnsan bir yolcu… Elestten ebede bir yolcu… Cennetten dünyaya, dünyadan ukbâya, doğumhâneden gasilhâneye, kabirden de mahşere bir yolcu… Bu uzun yolun sonunda müthiş bir yol ayrımı var: Sırat Köprüsü… İnsan ya Sırat Köprüsü’nden geçip, ebedî huzur ve saâdete, yani Allâh’ın rızâsına, cennetlere kavuşacak yahut -Rabbimiz muhafaza buyursun- cehennem üstüne kurulmuş bu köprüden […]

Güzel Bir İstikamet İnsanı HACI ALİ KAPLAN AĞABEY

YAZAR : Sami GÖKSÜN 2012 yılının son günü, Kayseri’den dâr-ı bekāya doğru bir yıldız kaydı. O yıldız, ömrünü gönül hizmetine adamış Hacı Ali KAPLAN Ağabeydi. 1933 yılında Kayseri’nin Erkilet Nâhiyesi’nin Emmiler Köyü’nde dünyaya gelen Hacı Ali KAPLAN Ağabey, 79 yıllık ömrünün son birkaç senesini çeşitli hastalıklarla geçirdi. Son bir haftadır da yoğun bakımdaydı. 31 Aralık 2012 Pazartesi günü sabah saat […]

UYUYUN-UYANIN!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Akla bir soru düştü: –Uykuya mı dayanamıyorsunuz, uykusuzluğa mı dayanamıyorsunuz? İki dostun alnı terledi: –Ben uykuya dayanamam! –Ben de uykusuzluğa! –İkisi de aynı şey. –Öyle görünüyor. –O zaman niye farklı sual, farklı cevap. –Farksız sayalım. –Fakat farklılık var, aynı şey değil. –Nasıl yani? –Şöyle: Uykuya dayanamamak, uykusuzluğa dayanırım demek. Cümle olarak böyle; ancak […]

MÜSTAKÎMİN DÖRT ALÂMETİ

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Mahmud Sâmi RAMAZANOĞLU -kuddise sirruh- 1892 yılında Adana’da doğdu. Sâmi Efendi, ilk ve orta tahsilini Adana’da tamamlayıp yüksek tahsil için 1910 yılında İstanbul’a gitti. Dâru’l-Fünûn Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir gün Bâyezid Meydanı’nda karşılaştığı bir zâtın, zâhirî ilimlerin yanında bâtınî ilimleri de ikmal etmesi yönündeki tavsiyesi üzerine Kelâmî Dergâhı’na gitti ve orada Muhammed Es‘ad Erbîlî […]

TAVSİYE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Var mı Seyrî, kul için bir başka yol? Durma, Kur’ân’ın hayat nûruyla dol! Çelmesin cennet yolundan boş heves, Hak ne emrettiyse uy, dosdoğru ol! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

DEDİKODUYU BIRAK!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Sağlam, zayıf diyerek, bölük pörçük eyleme. Dinde tereddüt veren, dedikoduyu bırak… Vesveseyle kalbini, kırık dökük eyleme, Mutmain bir gönülle, şeksiz bir îmâna bak… Taşlar sağlam olsa da yıkılır harçsız duvar, Sağlam din ve îmanda, aşk ve şevkin harcı var, Azıcık bir muhabbet, bin bir şüpheyi kovar, Muhabbet iste Hak’tan, aşktan şevkten yana bak… Var […]

Zaman ve İlim Nimetleriyle; ÖMRÜN VE HAYATIN TEFEKKÜRÜ -1-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HAKK’IN YEMİN ETTİĞİ NİMET Cenâb-ı Hakk’ın Zâtı; idraklerimizden yüce, münezzeh ve müteâl… O’nu idrâk etmekten acziyetimizi ifade eden sıfatlarından biri de; Muhâlefetün li’l-havâdis… O -azze ve celle-, yaratılmışlardan hiçbirine benzemez… O -azze ve celle- zamandan, mekândan münezzeh… O Evvel, Âhir, Bâkî, Vâris… Cenâb-ı Hak, hâlk ve bekā sıfatını hiçbir varlıkta tecellî ettirmedi. Bütün mahlûkātını […]

Kâinat Kitabına; ÂRİFÂNE NAZAR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HER ŞEYDE BİN DÎVAN… Dünya, insanın imtihan dershânesidir. Bu dershânede kulluk talimine başlayan insan; eğer gerekli tahsili alırsa, kâinattaki sırları ve hikmetleri okumaya başlar. Kendini okumaya başlar… Allâh’ın kitâbını okumaya başlar… Kur’ân-ı Kerim, insanın şerhidir. Kur’ân-ı Kerîm’in şerhi de kâinattır. Hâsılı insan, Kur’ân ve kâinat; birbirine bağlı, birbirini en güzel şekilde şerh eden üç […]

1 44 45 46 47 48