İMAM HATİP MARŞI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Senin aziz şerefin, kıymetin sudan üstün,

Unutma, sende hüner, ey imam hatip nesli!

Güzel huyun, namazın, ufku süslesin her gün, 

Başın semâya değer, ey imam hatip nesli!

 

Bu mârifet, bu dehâhak katından inmez hiç,

Emin, güzîde, vakur bir damar bu, dinmez hiç,

Hazîne sayfaların, ey nesil, silinmez hiç,

Ne varsa sende meğer, ey imam hatip nesli! 

 

Madalyalar dolusun keyfiyet denen fende,

Mahâretin, sanatın her misâli var sende,

Bugün ve dün, ne kadar çok eriştiğin müjde,

Şuur ve şükrüne er, ey imam hatip nesli!

 

Hedef, hayâli yener hay deyip kuşandıkça,

Cehâlet alt edilir, defterin donandıkça,

Adın ölümsüz olur, sen Hudâ’yı andıkça,

Hayır olur nice şer, ey imam hatip nesli!

 

Makâmı en sevilen bestesin, mükemmelsin,

Yetîmi, yoksulu kol kol kucaklayan elsin,

Zavallı, hasta, garip, kimsesiz için selsin,

Senin gönüldeki yer, ey imam hatip nesli!

 

Tebessüm et, bu gerek her soğukta insâna,

Tefekkür et, çözülür en kilitlenen mânâ,

Teşekkür et, seni kim eylediyse müstesnâ, 

Sakın ha olma heder, ey imam hatip nesli!

 

Akıl ve kalbe ilaç dünkü haysiyet kürkü,

O olmadan yok olur çünkü zürriyet mülkü,

Pazarda türlü fasıl, türkü, zihniyet, ülkü,

Mezar, bu fasla ne der, ey imam hatip nesli?

 

Unutma Rabbini bir ân unutma İslâm’ı,

Eûzü – besmeleler döndürür serencâmı,

Birer kefen bezidir herkesin son ihrâmı,

Nedir kabirde fener, ey imam hatip nesli?

 

Kemirmesin seni dik dur, devirmesin kuşku,

Bu bağrı kaplamasın hak dışında bir korku,

İnanca çok pusu var, tutmasın gözün uyku,

Nifâkı çarmıha ger, ey imam hatip nesli!

 

Ne söylüyor, sayısız bin bir imtihan, fark et,

Zor anda en küçücük zahmet, en büyük rahmet,

Susuz zeminde pınâr ol, çiçeklenir nîmet,

Hemen demetleri der, ey imam hatip nesli!

 

Hitâbı bülbül eden, gonca gonca şûlendir,

Hayat ve denge akış, çağlayan şelâlendir,

Hüzünlü gönlü sarıp mest eden nakış, sendir,

Bu nakşı göklere ser, ey imam hatip nesli!

 

Çorak ve kupkuru bir çağda, kalbi, ey umman,

Belâ ve sancıya ey hisli çâre, ey Lokman,

Tüm ağrılarçileler, sende meşk eder derman,

Bu meşke ömrünü ver, ey imam hatip nesli!

 

Ey alnımızda güneş, ey fetih gülistânı,

Senin çınar duruşun, yendi türlü şeytânı,

Bahâr olan yarının, ey sabâhı, destânı,

Elinde mutlu haber, ey imam hatip nesli!

 

Yüzünde canlı kitap, hakka aynadır çehren,

Bu kıt’a kıt’a şiir, hep senin kitâbenden,

Günâha batsa cihân, batmayan nesilsin sen,

Budur sevâba sefer, ey imam hatip nesli!

 

Duâ duâ büyüyen bir civân-ı milletsin, 

Merâmı cennet olan en hayırlı ümmetsin,

Karıncalar gibi sen hak yolunda gayretsin,

Yakın şafakta zafer, ey imam hatip nesli!

 

Muhammedî yetişen kimliğin senin, âlim,

Dirâyetin, dedemin nabzı, titresin zâlim,

Yegâne terbiyenin rahlesinde çift tâlim,

Ebûbekir ve Ömerey imam hatip nesli!

 

Gürül gürül yüreğin sen ki nûr-i Osman’sın,

Ali’yle ilme dalan fâtihân-ı devransın,

Ezel-ebed sana taç, çünkü ehl-i Kur’an’sın,

Hudâ, bu şânı sever, ey imam hatip nesli!

 

Ne mutlu bedr-i vefâyüz akıyla Mûsâlar,

Bu hasta devre şifâ, Hamzalar ve Îsâlar,

Fezâ-yı ömre safâ, Kâbemizde Aksâ’lar,

Senin yolun yüceler, ey imam hatip nesli!

 

Seninle gördü gören şahsiyet denen farkı,

Seninle anladılar varlığın nedir çarkı, 

Seninle bildi bilen en değerli ahlâkı,

Ne hoş seninle kader, ey imam hatip nesli!

 

Kalem minârelerin gür ezânısın, aksın,

Sevindiren edebin minberinde uçmaksın,

Ümidsin, âbidesin, hür vatanlı bayraksın,

Eser seninle eser, ey imam hatip nesli!

 

Peşinde safta durur yıldız-ay, bu mehtapta,

Seninle tekbir alır kubbeler bu mihrapta,

Vaaz ve kürsülerin köprüdür bu girdapta,

Omuzlarında kemer, ey imam hatip nesli!

 

İçin deniz gibidir, şahlanır fakat taşmaz,

Dışın, için gibidir, kıbleden rotan şaşmaz,

Fazîletin bu senin, hakkı, haddi hiç aşmaz,

Denir: –Melek bu beşer, ey imam hatip nesli! 

 

Kitap ve sünnetimiz, sende tüm emânetler,

Önünde örneğimiz, en güzîde peygamber,

Seninle derde devâ, bahtı coşturur mehter,

Senin hilâl-i seher, ey imam hatip nesli!

 

Bütün tuzakları gör, sapma hiç haram fikre,

Yabancılaşma sakın, en mühim, helâl zikre,

Dönüşme nanköre hiç, her zaman sarıl şükre,

Neler aşar bu teker, ey imam hatip nesli!

 

Sabır, sebat kökü ol, savrulurken insanlar,

Sinanların yetişir, boy verir Süleymanlar,

Kanatların ulaşır arşa, şâd olur canlar, 

Erer huzûra keder, ey imam hatip nesli!

 

Kibirli bir cücedir kimde yoksa hak dâvâ,

Rezîle benzememek dînimizde öz fetvâ,

Çamurlu giysi hevâbembeyaz libas takvâ,

Temiz sarıkta kamer, ey imam hatip nesli!

 

Receplerin Ramazan rûhu, muhteşem gâye,

Sadâkatin yüce bir doğru, solmayan mâye,

Hulâsa kadrin özel, sende hıfz eden sâye,

Dokuz felek sana fer, ey imam hatip nesli!

 

Yorulma, yılma, uyan, kalk, usanma terlerken,

Bıkıp da düşme sakın, durmadan ilerlerken,

Gecikmeden yola düş, her yarışta koş erken,

Ödül büyük, bu yeter, ey imam hatip nesli!

 

Mukaddesâta fedâ, hürmetinle ekremsin,

Sükût ve güçlü sedâ, hikmetinle âlemsin,

Ne merhametli edâ, rahmetinle âdemsin,

Çöp olmasın bu değer, ey imam hatip nesli!

 

Rasûl’ü üzme aman, mahcup etme İslâm’ı,

Kucaklasın yine yer – gök seninle bayrâmı,

Ne kutlu nâm, yaşayış mührü, Müslüman nâmı,

Sevin, yaşarsan eğer, ey imam hatip nesli!

 

Unutma; Temmuz’un on beş deminde doğrulduk,

Unutma; Kurtuluşun vakti, kanla yoğrulduk,

Delil Çanakkalemiz, can verip de can bulduk,

Geçilmez özde siper, ey imam hatip nesli!

 

Geçilme hiç yiğidim, haşre dek selâm olsun,

Tilâvetin, yine Hû, en güzel kelâm olsun,

Muhammed’in mimi ol, söz elif ve lâm olsun,

Denilsin; –İşte lider, ey imam hatip nesli!

 

Okur seninle dokur, şanlı marşımız devri,

Hakîkatinle yücelsende doğrulur eğri,

Şehidlerin yaşayan sırrısın, diyor Seyrî,

Kanın mürekkebi ter, ey imam hatip nesli!

 

Sancaktepe / İSTANBUL   

 

mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)           

 

 ve           

 

7 + 7 = 14’lü hece ölçüsü